NAŠI PARTNERI

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Privredna komora Srbije kao interesna asocijacija privrede zastupa zajedničke interese preduzeća i drugih privrednih subjekata pred državnim organima i organizacijama, u kreiranju privrednog sistema, mera ekonomske politike, uslova privređivanja i poslovanja. Učestvuje u kreiranju i realizaciji politike regionalnog razvoja, infrastrukture i novih projekata, pruža stručnu pomoć i konsalting usluge, izdaje sertifikate, uverenja, saglasnosti i dozvole u poslovanju sa inostranstvom i niz drugih značajnih aktivnosti.

U okviru Privredne komore Srbije značajnu ulogu ima Udruženje za komunalne delatnosti osnovano sa ciljem da zastupa i štiti interese članova, aktivno učestvuje u predlaganju novih zakonskih rešenja, izmeni i dopuni postojećih zakonskih rešenja i analizi efekata primene zakona u praksi, radi na usaglašavanju sa zakonodavstvom EU, ima stalnu komunikaciju sa preduzećima i prati njihov rad kroz: održavanje sednica Odbora i Grupacija, pomaganje u tumačenju postojeće zakonske regulative, organizuje edukacije, obuke i stručna usavršavanja, na predlog svojih članica učestvuje u organizaciji sajmova u zemlji, stručnih skupova i konferencija.

UDRUŽENJE PARKIRALIŠTA SRBIJE

Udruženje parkirališta Srbije osnovano je u Beogradu 2001. godine od strane ovlašćenih preduzeća, koja se bave organizovanjem parkiranja u gradovima Republike Srbije sa ciljem da razvija i unapređuje poslovanje članica, usavršava i specijalizuje stručni kadar, informiše članice o svim aktuelnostima od interesa za njihovo poslovanje, organizuje prezentacije opreme i sarađuje sa srodnim asocijacijama u zemlji i regionu.

Tokom više od dvadeset godina postojanja Udruženje je dalo značajan doprinos u razvoju delatnosti parkiranja i unapređenju rada svojih članica. Kroz dugogodišnju uspešnu saradnju sa Privrednom komorom Srbije kao deo Udruženja za komunalnu delatnosti, Udruženje zastupa interese svojih članica u Republici Srbiji a kao punopravna članica Evropske parking asocijacije je u prilici da ostvaruje i značajnu međunarodnu saradnju.
Udruženje parkirališta Srbije trenutno broji trideset sedam članica i dalje je otvoreno je za prijem novih članica.

Sedište Udruženja je u Beogradu, u ulici Kraljice Marije br. 7.